Zadanie 1. (1 pkt)
Liczba 52 * 16−2 jest równa:
A. (5/2)8
B. 108
C. 10
D. 5/2

Zadanie 2. (1 pkt)
Liczba 2log23 - 2log25 jest równa:
A. log29/5
B. log23/5
C. log29⁄25
D. log26/25

Zadanie 3. (1 pkt)
Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?
A. 4050
B. 1782
C. 7425
D. 7128

Zadanie 4. (1 pkt)
Równanie x(x2-4)(x2+4)=0 z niewiadomą x:
A. Nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.
B. Ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
C. Ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.
D. Ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.

Zadanie 5. (1 pkt)
Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny (24, 6, a-1). Stąd wynika, że:
A. a=5⁄2
B. a=2⁄5
C. a=3⁄2
D. a=2⁄3

Zadanie 6. (1 pkt)
Jeśli m=sin50°, to:
A. m=sin40°
B. m=cos40°
C. m=cos50°
D. m=tg50°

Zadanie 7. (1 pkt)
Na płaszczyźnie z układem współrzędnych proste k i l przecinają się pod kątem prostym w punkcie A=(-2,4). Prosta k jest określona równaniem y=-1⁄4x+7⁄2. Zatem prostą l opisuje równanie:
A. y=1⁄4x+7⁄2
B. y=-1⁄4x-7⁄2
C. y=4x-12
D. y=4x+12

Zadanie 8. (1 pkt)
Dany jest okrąg o środku S=(2,3) i promieniu r=5. Który z podanych punktów leży na tym okręgu?
A. A=(-1,7)
B. B=(2,-3)
C. C=(3,2)
D. D=(5,3)

Zadanie 9. (1 pkt)
Dany jest stożek o wysokości 4 i średnicy podstawy 12. Objętość tego stożka jest równa:
A. 576π
B. 192π
C. 144π
D. 48π

Zadanie 10. (1 pkt)
Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: 3, 5, 7, 9, x, 15, 17, 19 jest równa 11. Kiedy:
A. x=1
B. x=2
C. x=11
D. x=13

000webhost logo